کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1349 تهران، ساکن کرج.
مجموعه‌ها‌ی منتشر‌شده: «سفر به باران»،
«آوای جنینی» و...

مفقودی

پدربزرگ
ﺗﻔﻨگش را
از شاﻧﻪی دیوار برداشت
_ ﻣﻲشود !!
سکوت را به خیابان آورد؟!
و رفت...!
و برنگشت...!!
 

سعید جهانپولاد