کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، مشهد.

مرا با کلمات تنها بگذارید

مرا با کلمات تنها بگذارید
با دهانم که شیار غمگینی‌ست
گاهی سکوت می‌کنم
گاهی زبان به شکوه باز می‌کنم
غم خاصیت عجیبی دارد
آدم را رقیق می‌کند
مثل سوپی که برای بیمار می‌پزند.
 

فاطمه اخوان