کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1370، ساکن کرج، دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی.