کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۸، زنجان.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «تر از باد»

خندق گلوگاه

خندق گلوگاه
برخاستن ندارد
تا سبز سوخته
آمده باش از سر
باد آورده
باد بریده
باد برنده
چکانده
باد
مرده
باد
تن تفتیده بوییدن ندارد
مشت از صدا پر
لب از سرخ...
تن تفتیده
وطن تفتیده

پری‌ناز سعیدی