کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۴، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: «رویش» 
«در دهان باد» و ...