کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1340، گرگان.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «اندامی از صدا»،
«مشروطه‌های متن»
 

دنیا 

دنیا 
درشکه‌ای است
که بدون اسب‌هایش 
می‌دواندم
می‌دواندم
تا پاتوقی که نطق ما را بی‌تپق
در تق‌تق مشروطه‌ها
تلق تلق
بر سنگفرش کوچه می‌کشاندم

دیگر برای قوللر و قونسول هم
حتا
کفایت را نمی‌شاید
شاید نشستن زیر تاق تیغ و طوق و
یوغ غرقابی که قل‌قل را
به کاکل‌های خون می‌آورد
شایسته‌تر باشد

دنیا بدون ما نمی‌راند
برایش از درشکه
ما فقط چار نعل می‌تازیم

علیرضا ابن‌قاسم