کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، تهران.
مجموعه‌ی منتشرشده: «مقامات حوا»

موسمِ خواندنت 

موسمِ خواندنت 
                 کهرباست وُ عسل 
             به عروقِ منجمدِ اشاره 
     صدات می‌کنم‌..
        نامِ آخته! 
    حَیّ ِالی رستمِ قاف! 
           ای مرارتِ حلق از بشمارهایِ بی‌امانت همواره! 
                بر لاله‌ام تویی‌! 
          حلقه‌‌ی دل‌وارِ کلامِ به‌حجله‌نخوانده‌‌ام تویی! 
                  از چشمم افتاده‌ای 
             در تدارکِ مسافت 
                      و استخوانِ استادنت 
                         در پای من شکست
     تلخوشِ خواندنت 
        باختنِ مضاعفم را 
         مُسجّل است‌... 
                             ای نام! 
                         ای تصاحبِ تام!

نازنین آیگانی