اگرچه دوری اندوه‌بار سخت‌تر است 

اگرچه دوری اندوه‌بار سخت‌تر است 
درخت اگر ننیشند به بار سخت‌تر است 
سکوت جان! تو بگو، جان به لب تر از ما هست؟ 
که حرف را بکشانم به یار سخت‌تر است 
قرار چشم تو و آسمان به دلتنگی‌ست 
هرآنچه جان بکَنم در بهار سخت‌تر است
به چشم‌های زلالت چنان گرفتارم 
 که انتظار پس از انتظار سخت‌تر است 
عیار عاشق مشتاق را به رنج بسنج! 
که هر چه پیشروی کرده، کار سخت‌تر است
مباد آن‌که به نادیدنت دچار شوم 
‌به جان عشق قسم احتضار سخت‌تر است

متولد 1367، کاشان.