کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، شیراز.
مجموعه های منتشر‌شده: «دفی از پوست ابلیس»،
«شهری که در آن مرگ از آن می‌خوان» و‌...

زن ، آتش فکر

                                                *به ماهِ شکسته*
                                               *مادرم طوبا*
زن ، آتش فکر
زن ، نگاهش تب داشت

در بغضْ تنیده
حرف ها با شب داشت

تا صبح
زمان شکست
تا صبح نشست

تا صبح زنی نام مرا بر لب داشت

ایرج زبردست