خدا به‌خیر کند 
این  زیبایی 
کار دست من خواهد داد. 

سر صبح 
این همه کفتر 
روی بام تو 
چه می کنند.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد