کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1369، تبریز.
مجموعه‌ی منتشرشده:
«هامی ال لرینی بوغور»