منتظري كه در بگشايي
ساعت كش مي‌‌آيد
در مي‌زند
مي‌دوي
موهايت جيغ مي‌كشند
آن كه روبه‌رويت ايستاده 
فقط زنگ را اشتباه زده است.
 

متولد 1354، اصفهان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «انار و پیامبر»