چهار دیوار از

چهار دیوار از
چهار طرف
به تاریکی فشار می‌آورند فشار می‌آورند فشار می‌آورند فشار
و در میانه
تنهایی تازه
جز پنجره‌ی فرورفته در خیال
پناهی ندارد.

متولد 1357، آستارا، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر شده: 
«رفته‌ام خودم را بیاورم»، «تو/تهران/1385» و...