چهار دیوار از
چهار طرف
به تاریکی فشار می‌آورند فشار می‌آورند فشار می‌آورند فشار
و در میانه
تنهایی تازه
جز پنجره‌ی فرورفته در خیال
پناهی ندارد.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : آرش نصرت اللهی
سایر اشعار این شاعر