دیر آمده‌ام

دیر آمده‌ام
دور افتاده‌ای
و این درد با دو تنهایی چه‌ها که نمی‌کند
به تنهایی، به تنهایی برمی‌گردیم
و زخم بزرگ را از شراب سرخ پر می‌كنیم
و می‌گذاریم اندکی بگذرد
نگاه کن
آن‌قدر مست است این درد
نمی‌تواند بایستد
تلوتلو می‌خورد
از من به تو
از تو به من.

متولد 1357، آستارا، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر شده: 
«رفته‌ام خودم را بیاورم»، «تو/تهران/1385» و...