از خیابان‌ها 

از خیابان‌ها 
فریادی در مشتی
طغیانی در رودخانه‌ای
که دست‌هات آرام بریزد در من
جریان سیالی که بر تن
وَ بنشیند تاریکی بر سیم‌های چراغ‌برق
از خیابان‌ها
که دست‌هات بپرند توی تاریکی!
تو نمی‌دانی،
غمگینی عمیقی دارد دریا!
 

متولد 1365،بجنورد.