احساس می‌کنم
بی‌اعتبار شده‌ام
چون پول کشورم
و مجبورم برای کار
به افغانستان بروم
آن‌جا در مزارع به زخم خشخاش‌ها مرهم بگذارم
بمب‌های عمل‌کرده را درمان کنم
با محمود هم‌‌دست شوم
ایران را بتازیم تا مورچه‌خورت
و نادر را بیدار کنیم

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مهدی رمضانی
سایر اشعار این شاعر