احساس می‌کنم

احساس می‌کنم
بی‌اعتبار شده‌ام
چون پول کشورم
و مجبورم برای کار
به افغانستان بروم
آن‌جا در مزارع به زخم خشخاش‌ها مرهم بگذارم
بمب‌های عمل‌کرده را درمان کنم
با محمود هم‌‌دست شوم
ایران را بتازیم تا مورچه‌خورت
و نادر را بیدار کنیم

متولد 1361، اسفراین. مجموعه‌ها‌ی منتشر شده: «فیل‌های دروغگو»، «چتر‌ها شکوفه‌می‌دهند»