پس از تو

پس از تو
میانِ من و سایه ام
هق هقِ گرگی مست
 

متولد 1340، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر شده: «سقوط پر در باران»، «مگر سکوت خداوند»و...