آن سوی خرمالو

آن سوی خرمالو
صد مورچه
با دهان نارنجی

متولد 1340، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر شده: «سقوط پر در باران»، «مگر سکوت خداوند»و...