آن سوی خرمالو
صد مورچه
با دهان نارنجی

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمد شریفی نعمت آباد