چار راه...

چار راه...
نومزرزونی کیجا...
رنگ هادا
رنگ هیته ناخلفتی،
چراغ دیم!
وشن چش چش هی دکته و!

متولد 1350، نور. مجموعه‌های منتشرشده:
«باد در پشت چراغ قرمز»، «منظومه مازیار»و...