چراغ دریا

نقشِ کوچکی برایت دارم
نقشه‌ی کوچکی
که هر وقت مرا ببینی
به سرفه بیفتی
و سرگردان اقیانوس‌ها باشی
مدهوش موج‌ها
پیش از طوفان نوح
به خانه برگشتم
و
چراغِ دریا را خاموش کردم.

متولد 1356، فریدونکنار. مجموعه‌های منتشرشده:
«دیگر اشتهای عاشق شدن ندارم» و...