تو را خودم کشتم 

تو را خودم کشتم 
و حالا سال‌هاست 
دست‌هایم را 
هر چه بیشتر می‌شویم 
کثیف تر می‌شوند.
 

متولد 1358، بابل. مجموعه‌های منتشرشده:
 «مردی که سایه‌اش قاب شده» و...