مرده‌ها با کسی درگیر نمی‌شوند
مرده‌ها جا را برای کسی 
تنگ نمی کنند
مرده‌ها آرامند
و هیچ‌چیز نمی‌تواند 
سکوت آن‌ها را بشکند
باید مرده باشی 
تا احساس مرا درک کنی 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : فرسا عمران
سایر اشعار این شاعر