اگر 
در روزهای دشوار و دور 
مزارم از برگ پر بود
کاری کن 
هیچ کسی از تنهاییم نترسد.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محسن جعفری
سایر اشعار این شاعر