اگر  در روزهای دشوار و دور 

اگر 
در روزهای دشوار و دور 
مزارم از برگ پر بود
کاری کن 
هیچ کسی از تنهاییم نترسد.
 

متولد 1357، بهشهر. مجموعه‌های منتشر شده: 
«ابرها سر زا می‌میرند» و...