پرنده ای در عمق 
و شش جهت گلوله 
در دو تای زخم
یکی سینه 
یکی معنا 
و مابقی 
دشت‌های خیسِ گریان.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محسن جعفری
سایر اشعار این شاعر