وسوسه می‌شوم که بدانم درخت چیست
وقتی درختی در خواب‌هایت رشد می‌کند
و تو شانه‌هایت را به آن تکیه می‌دهی،
نفس می‌کشی و می‌گویی درخت.
ساده نیست که نمی‌دانم درخت چیست
چه شکلی دارد و شانه‌هایت به درخت چه می‌گوید
می‌خواهم درخت شوم،
نمی‌دانم درخت چیست.
این ساده نیست، اصلاً ساده نیست
تو می‌خندی که من درخت نمی‌شوم
وسوسه می‌شوم و نمی‌دانم درخت چیست.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : کوروش رنجبر
سایر اشعار این شاعر