دروغ که شاخ و دم ندارد

دروغ که شاخ و دم ندارد

شاید

لباس عشق پوشیده باشد

و از زبان تو

به من بگوید :

دوستت دارم !

.

.

.

از تو هیچ چیز بعید نیست!!

از دروغ هم !

 

متولد ۱۳۶۴ فریم شهرستان ساری