کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۱، کرج. مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«این همه رد پای تو تا کجاست که می‌رود»، «خیس حرف‌های دوباره‌ام»، «نت‌ها به ریل» و...

پاره‌هایی از تکه‌های ماه

ماه لاغرانه غروب می‌کند
    در گوشه‌ی این جگر
           پرانتزی که بسته می‌شود)

به گوشه‌ی چشم دارمت
     به گوشه‌ی این چشم!
          و این چشم!

زخمی که در تخیلش «ماه»ی‌ست
    لبخندی که التیام طلب می‌کند
          و باز پرانتزی که بسته)

گوش بسته‌ام به سکوتت
    و گشوده‌ام چشم به حدسی که از لبان تو دارم
بی‌جنبشند...  ندارم!
به چشم‌های تو می‌پرم
دو آسمانِ خالی... هر یک از آن ‌یک سکوت‌تر!


و بعد... خیلی بعد
   قرمزِ مغرب که رو به مشرقِ چشمی رقیق می‌شود
          دقیقاً صورتی‌ست حدودا!
                 کماکان و بسته)

حتی چیده‌ی ناخنی 
    تداعی کوچک آن ماه است
         به شکل سفیدِ یک لبخند 
             افتاده روی چادرِ شب!
                  شب افتاده روی قصه... و القصه!: (

محمد آشور