کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، آبادان، ساکن تهران.

مجموعه های منتشر شده: « اسطبل»،

« تلگراف به یحیی» و...