350 شاعر خانم به انتخاب کامیار عابدی؛


آینه صد ساله شعر زنان ایران به چاپ رسید


آینه صد ساله شعر زنان ایران به چاپ رسید

صد سال شعر زنان ایران، جدیدترین اثر کامیار عابدی به همت نشر مروارید منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده 350 شعر از 350 شاعر خانم از سال 1299 تا 1399 است. شمس کسمایی متولد 1262 به‌عنوان اولین شاعر با انتشار اولین شعر در سال 1299 و پروین نخعی‌نژاد متولد 1377 به‌عنوان آخرین شاعر با انتشار اولین شعر در سال 1399 در این مجموعه حضور دارند.

گردآوری این مجموعه در ابتدا با فراخوانی در سال 97 آغاز و صد دفتر شعر جمع‌آوری گردید و در ادامه، شعرها از طریق مجموعه‌های منتشر شده، مجلات، وبسایت‌ها و ... انتخاب شدند.

این کتاب آینه‌ای از ۳۵۰ شاعر خانم در سیر صدساله شعر معاصر ایران است که در ۴۰۰ صفحه و در نشر مروارید منتشر شده‌است.

صد سال شعر زنان ایران، جدیدترین اثر کامیار عابدی به همت نشر مروارید منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده 350 شعر از 350 شاعر خانم از سال 1299 تا 1399 است. شمس کسمایی متولد 1262 به‌عنوان اولین شاعر با انتشار اولین شعر در سال 1299 و پروین نخعی‌نژاد متولد 1377 به‌عنوان آخرین شاعر با انتشار اولین شعر در سال 1399 در این مجموعه حضور دارند.

گردآوری این مجموعه در ابتدا با فراخوانی در سال 97 برای ارسال دفتر شعر آغاز شد و در ادامه، شعرها از طریق مجموعه‌های منتشر شده، مجلات، وبسایت‌ها و ... جمع‌آوری شد.

این کتاب آینه‌ای از ۳۵۰ شاعر خانم در سیر صدساله شعر معاصر ایران است که در ۴۰۰ صفحه و در نشر مروارید منتشر شده‌است.

1400/10/28