کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1332، بزنجان کرمان، ساکن تهران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «طلعت منم!»، «اعلام می‌کنم!»

بر پیراهن بیمارستان

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم‌ها
نفس‌ها 
          شمرده 
               شمرده 
بر زمینه 
«سبز»
می‌پاشند
       فاصله
             به 
           فاصله 
گل
 که می دهد پیراهنم
زنگاری
 درروح مسی 
رسوب می کند
 

فرخنده حاجی زاده