کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۱، از نهاوند.

خوابیده در نگاه من

خوابیده در نگاه من
این اندام اساطیری
که نور را در میان اهرام جا گذاشته
و میراثش تاجی سیاه است
که قرنهاست
بر سرش گذاشته اند
خوابیده در کنار من
این اندام قیرگون
که خورشید سال هاست
یخ بسته پشت چشم های برآمده اش
اندامی که بوی نیل می دهد هنوز
بوی رستاخیز
بوی گوشت های له شده در هاون ابراهیم.

محمدرضا شهبازی