کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1334، ارومیه. مجموعه‌های منتشر‌شده: «یاسمن در باد»، «شب‌بوی سرخ»، «مرثیه‌های کولی»، «مادرم زنی زیبا بود» و...

شب ارغوان

شب ارغوان است  از آواز لبریز است
می‌خوانند  باهم
رهگذرانی که از دل شب می‌گذرند
زنی چراغ می‌نهد کنار راه
تا نشان گام‌های عشق را بیابد
و صدای باد را از پر بال‌های صبح بشنود.
شب بر طاق
سیاهی نشسته بر در و بام
با حجم اندوهی که به هر سو می‌خزد
زن می‌خواند:
         های جویای آن ارغوان پیراهنم
         که باد بوی تنش را می‌جوید
         و عشق از نگاهش سر می‌گیرد
         کدام کس او را صدا زده است
         که شب از ارغوان لبریز است
باد می‌گذرد
با آواز عشق بر لب
و تنگ شرابی در بر
باد می‌خواند:
                     قامت بلند
                     سینه‌سرخ
                     ارغوان تن
                     دریا وکوه از طاقت تنت حیرانند
                    تن در کدام جویبار شسته‌ای‌؟
                    دل از کدام عشق روئین نموده‌ای‌؟
                    های
                    چهر پنهان مدار
                    که شب از آواز لبریز است

اسماعیل یوردشاهیان اورمیا