برف خونین نشسته بود روی سیم‌های تلگراف

سامورایی پیر

هاراگیری درختان سیب را به چشم خود دید

وقتی خبر رسید

در میان رودان

خورشید را

گوش تا گوش

سر بریدند.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : پروین طلوعی
سایر اشعار این شاعر