برف خونین نشسته بود روی سیم‌های تلگراف

برف خونین نشسته بود روی سیم‌های تلگراف

سامورایی پیر

هاراگیری درختان سیب را به چشم خود دید

وقتی خبر رسید

در میان رودان

خورشید را

گوش تا گوش

سر بریدند.

متولد 1360، اردبیل.