کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد1337، بجستان، ساکن مشهد.

در چشمانش

در چشمانش 
         باغی می‌سوخت
به - محمد - خط تیره - خاموش - مختاری:
در چشمانش نگریستم
باغی می‌سوخت
باغی می‌سوخت
باغی می‌سوخت
و لولیان گریبان چاک از فرط شراب
ته‌مانده‌ی آن آخرین جرعه را 
بر دستان طوبای منفرد
خطی دراز می کشیدند.........
در چشمانش نگریستم
                     باغی می‌سوخت

حسن مؤذن‌زاده