کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۹، تهران.

مجموعه های منتشر شده:

"پرنده پنهان"، "سه گانه خاورمیانه" و ...

و آن‌گاه، ما شاعران...

روی کاغذها برای شما
ما
زیر کاغذها شعر می‌نویسیم!
و در عمق تاریک تن‌هایتان
به کودکی غذا می‌دهیم
که سال‌ها قبل سر بریده‌اید

قرص‌هامان را می‌جویم
آب را می‌جویم
آن‌قدر که رودخانه‌ها خون شوند
و درّه‌ها از جا برخیزند

قطره‌ قطره‌های بارانیم!
خاک را کنار می‌زنیم
بی‌آن‌که خاک را کنار زده باشیم!

و دیده‌ایم
بارها دیده‌ایم
که پنجشنبه‌ها
گورهایی بر گورهایی دیگر می‌گریند

تو گورترینِ گورها بودی!
    دورترینِ دورها
و می‌خواهند یادت را پنهان کنیم
چگونه پنهانت کنم
             پشتِ این دنده‌ها
                           دندان‌ها
                             دیوارها
  که هر فریاد
            فرارِ یادِ توست!

*
موجیم!
که با مرزهاتان بازی می‌کنیم
می‌‌آییم درون مرگ 
باز می‌گردیم

بادیم!
و آن‌قدر بر پرچم سفید صلح می‌وزیم
که برف‌ها کنار روند
و جنازه‌ها بیرون بیایند

روی کاغذها برای شما
ما زیر کاغذها می‌نویسیم:
                                  شعری که گوش نشنود
                                              از گوشت رد خواهد شد!

گروس عبدالملکیان