کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1367،گرگان. 

برگ‌ها غرق در آبیِ آسمان

برگ‌ها غرق در آبیِ آسمان
روی شاخه‌ها می‌لرزند

از شلوغی شهر
لا‌به‌لای سایه‌ی لرزان ِبرگ‌ها
پنهان‌شده‌ام

از عابری 
که با عجله می‌رفت پرسیدم‌:

تا‌به‌حال افتادن برگ‌ها را دیده‌ای؟
برگشت
نگاهم کرد
مثل برگی که با عجله از شاخه‌ای می‌افتاد

مهدیس ملاح