هر چیزی از بی نَفَسی می میرد
کتاب‌ها
فنجان‌ها
این قابِ عکس‌ها
که تکه‌های لبخند را
روی دیوار نقاشی کرده‌اند

بگویید به دیگران؛
رفت گُلدانِ تازه بگیرد
سفالی
سر به زیر
تنها
با رگه‌های کُهنه‌ی فیروزه‌ای
گُل‌ها، قد کشیده بودند.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مسعود طهماسبی
سایر اشعار این شاعر