کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۷، پاسارگاد.

آتش  از ترس چه کسی

آتش  از ترس چه کسی
 در چوب پنهان شده است
اسب‌ها از ترس چه کسی در بخار
 شیهه می‌کشند
و
خورشید از ترس چه کسی پشت کوه می‌رود
 به من بگو باد به کجا می‌گریزد
 و باران از ترس چه کسی در زمین فرو‌می‌رود
حتی آن کلبه‌ی جنگلی
 از ترس چه‌کسی در مه پنهان است
و مرگ که زورش به همه می‌رسد
چرا خودش را نشان نمی‌دهد
راستی خدا...
کجا غیبش زده‌است

محمد‌کاظم حسینی