کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1345، مشکینشهر. مجموعههای منتشرشده:

«نخستین اشعار»، «از کنج چندم دایره» و...

رو به‌سوی شما

رو به‌سوی شما 
از هر طرف ایستاده است 
که 
فریاد ناتمام را بشنود
و برود 
درخت را می‌گویم 
که 
می‌داند معنیِ صبوری پرنده تا کجاست
این دیگر یک راز نیست
از آن روز که به زنی گفت 
و او 
خارج شد از صف موهای خود 
و از پلیس پرسید 
بی آن که بلیت داشته باشد 
می‌تواند هم‌سوی کدام قطار بدود؟

مظاهر شهامت