کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1362، لنگرود، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر شده:
‌«دم دمای تو»، ‌«سقف ها» و...

و‌ ما

و‌ ما
اعدادی هستیم
حاصل ِ جمع و تفریق های بی شمار
بر چرک نویسی
که خاور ِمیانه اش می خوانند

یاور مهدی‌پور