کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۹، تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «صدایم را از پرنده‌های مرده پس‌بگیر»، «حرفی بزرگ‌تر ازدهان پنجره» و ...

این‌که آهوان را به‌یاد بیاورد

این‌که آهوان را به‌یاد بیاورد
و معصومیت آن‌ها را
کلمه‌ای است که توضیح نمی‌دهد گاهی
سایه می‌کشد اما بر‌روی چهره‌ها و نام‌ها
اما چه شد که من این‌قدر
از خود دور شده و درست
به یادم نیست
چگونه به خود برگردم
چون برگشتن نام دوباره‌ام
که باز به یادم نیست
نه پوست پلنگ به تن داشتم انگار
در فاصله‌ی دو برگ
که اندوهی سرزمینی را به غفلت کشت
بعد اما چگونه به من رسید
گلی که دوست ندارم به روزمره وصل شود
زرد است اما برای طرح این موضوع 

لیلا کردبچه