باید از دریا برگشته باشی 

باید از دریا برگشته باشی 
قایق‌ات را کنار ساحل 
حتماً بسته‌ای و 
مرغ‌های دریایی را 
صدا زده‌ای 
می‌دانم 
باید از دریا برگشته باشی
این ماهی که 
بی‌خودی برای پریدن 
تقلا نمی‌کند...
 

متولد 1362، شهرکرد.