امشو که فرگ تی تو وستم 

امشو که فرگ تی تو وستم 
برگت قلمی نها و دستم
امشو قلمم کلو ایگرده 
دل دین تو لو به لو ایگرده 
چی لیوه ای دایما و پیته 
مالانه پیت اوید و نیته 
وستم ز هنا دفک به ای دو
من دهس مو نی درک  به ای دو
وستی من دوگه خیالم 
اشکندیه چینو پرک و بالم
نه دین تو نیتره بیا دل
سو مرده و منده من تیا دل 
دونم که خوتی خوتی دوا دل
مو از تو بدیرم و جدا دل
زیتر تو بیو برس به دادم 
وستم دم او برس به دادم
او دور سر مو پیت ایاره 
سیل او من خوس بلیط ایاره
او دار بلیط مال وسته
من گور پر از زغال وسته
سیل او ز  سر مو وسته وا رو
با زی بدرو بیو تو یا رو    
***
افتو ادرا که دل نمیره 
تی ناده ابو که زل نمیره
زل تا دم مالت ایگردم 
پی دون شکالت ایگردم
من او شل سیل تو اگردم 
چی پرره و میل تو اگردم 
تا غصه پار پر دلم بی
بوی پل یار پر دلم بی
سی رنگ بهار سا دلم  مند 
سی نشت کنار وا دلم مند
ایخوم بکنی خار کنارم 
زیتر  بدرو ز خوم درآرم
ترناته بگش بیو رگالم
شل شل بکو هی من خیالم
سی عشق تونه که مست مستم
برگت قلمی نها و دستم 

متولد 1366، شهرکرد.