شب را به لحن شب می‌نویسم

شب را به لحن شب می‌نویسم
لب را به رنگ تنهایی
سردم است
با کلماتی که در جیب‌هام
گرم نگه‌داشته‌ام
به خواب خودم می‌آیم
تا نام تو را
دوباره بر پنجره‌های بخار گرفته بنویسم و
تنهاتر شوم...

متولد 1359، شهرکرد.