شب را به لحن شب می‌نویسم
لب را به رنگ تنهایی
سردم است
با کلماتی که در جیب‌هام
گرم نگه‌داشته‌ام
به خواب خودم می‌آیم
تا نام تو را
دوباره بر پنجره‌های بخار گرفته بنویسم و
تنهاتر شوم...

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مهدی صفری دهکردی
سایر اشعار این شاعر