کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۸، شاهرود.

مجموعه ی منتشرشده:

«تکه هایی از فراخی»، «رویداد ملکه»