وزن آسمان

به محمد مختاری و وزن دنیایش

خاک پذیرای تو نیست
زمین جداره‌ی جنون‌آمیزی‌ست
اما تو و فواره‌های کلماتت
در عمق سایه‌ها و روزان محو بودید

تو آنجا 
آرام و محو و از پسِ پرده
در پشت ابرها انگشت می‌گزی
فرود می‌آیی
و فرود آمدنت
زیستن در عمق ریشه‌هاست
در ارتفاع ابرها
آری! 
زمین برای تو نبود.

متولد 1361، کرمان.