ای تابِ خالی

ای تابِ خالی
که‌ در حیاط
هنوز در نوسانی
کودکان یکی‌یکی رفته‌اند
و تو نیز باز خواهی ایستاد.

متولد 1340، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر شده: «سقوط پر در باران»، «مگر سکوت خداوند»و...