اته کش سر بکشین و 
انه بمردن 
ازار مزار بویمه 
شه بزاروزه یادهاکردمه 
چننه مرگ دارنه هین دویئن.

*ازّار= آزاد دار - درخت آزاد 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : جلیل قیصری