اته کش سر بکشین و 

اته کش سر بکشین و 
انه بمردن 
ازار مزار بویمه 
شه بزاروزه یادهاکردمه 
چننه مرگ دارنه هین دویئن.

*ازّار= آزاد دار - درخت آزاد 

متولد 1335، نوشهر. مجموعه‌های منتشرشده: «سولاردنی: سروده‌های مازندرانی» و...