دار دار

دار دار
شه خده گه پیدا هاکردنه،
جنگل بونه!
نهب...
خید گرو...
اره ماتوری
پاگ دبشوس و!
 

متولد 1350، نور. مجموعه‌های منتشرشده:
«باد در پشت چراغ قرمز»، «منظومه مازیار»و...