کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، رودسر (تهران).
مجموعه‌های شعر منتشر‌شده: «تشریفات»،
«بیوه‌مرگیِ تهران» و...